Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden KAeP NOTARIS

Op de dienstverlening van KAeP NOTARIS zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

 1. KAeP NOTARIS is een maatschap van rechtspersonen, gevestigd te Utrecht.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door KAeP NOTARIS. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 3. Het staat KAeP NOTARIS vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen bestuurders en medewerkers te laten uitvoeren en met inschakeling van derden. KAeP NOTARIS zal bij het inschakelen van derden, waar mogelijk, tevoren overleggen met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. KAeP NOTARIS is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
 4. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de
  beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak
  geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de
  desbetreffende polis. De aan KAeP NOTARIS verbonden notaris is lid van de
  Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB
  voorgeschreven verzekeringsplicht.
 5. De in artikel 4 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval KAeP NOTARIS aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door KAeP NOTARIS bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 6. Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door KAeP NOTARIS op verzoek van opdrachtgever opgemaakte ontwerp-akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.
 7. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een
  rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon kan worden beschouwd als de
  (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon
  tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de
  betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de
  betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van
  de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name
  van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
 8. Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door KAeP NOTARIS gehanteerde uurtarief. KAeP NOTARIS behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 9. Ook voor de werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte is KAeP NOTARIS bevoegd haar werkzaamheden in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Het honorarium wordt daarbij vastgesteld als hiervoor onder 8 bepaald.
 10. Declaraties van KAeP NOTARIS dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald.
  Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat
  een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of
  verrekening is toegestaan. KAeP NOTARIS kan, als de opdrachtgever in verzuim
  is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot
  schadeplichtigheid kan leiden. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in
  verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van die
  invordering integraal voor rekening van de opdrachtgever. Bovendien kan KAeP NOTARIS:

  1. van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen;
  2. desgewenst overgaan tot tussentijdse declaratie van haar werkzaamheden;
  3. van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het passeren van de akte een
   tussentijdse declaratie wordt voldaan of ter betaling van zijn declaratie een
   onherroepelijke machtiging tot eenmalige incasso wordt verleend.
 11. KAeP NOTARIS behoudt zich het recht voor de stukken die ter zake van de opdracht in het dossier worden bewaard vijf jaar na de aanvang van de dag volgend op die waarop haar werkzaamheden in het dossier zijn beëindigd, te vernietigen.
 12. KAeP NOTARIS behoudt zich het recht voor bij transacties
  alleen geld uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en
  aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de
  akte is neergelegd, en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die
  partij of een derde te verrichten.
 13. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever jegens KAeP NOTARIS kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 14. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van KAeP NOTARIS, maar ook ten behoeve van haar vennoten, de aandeelhouders, en bestuurders van de vennootschappen die vennoot zijn, de notaris, kandidaat-notarissen en alle overige personen die op enige wijze voor KAeP NOTARIS werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.
 15. Het merendeel van de dienstverlening van KAeP NOTARIS valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).
  In verband hiermee kan KAeP NOTARIS verplicht zijn om situaties of transacties
  met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-NL). Volgens de wet mag KAeP NOTARIS zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.
 16. Op de rechtsverhouding tussen KAeP NOTARIS en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Op onze dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. Geschillen welke tot de competentie van de Geschillencommissie notariaat behoren zullen door deze commissie worden beslecht. Alle overige geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland.

pdf_icon U kunt onze algemene voorwaarden hier downloaden in pdf.